Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/biogramy/84722,Miecznikowski-Aleksander-Mikolaj.html
29.05.2024, 23:47

Miecznikowski Aleksander Mikołaj

MIECZNIKOWSKI Aleksander Mikołaj (6 XII 1836, Paluch k. Warszawy – 5 VIII 1873, Lima, Peru), pionier techniki. Syn Ignacego, drobnego właściciela ziemskiego, i Karoliny z domu Bentley.

Po ukończeniu gimnazjum realnego w Warszawie (1854) został w 1856 wysłany na studia do Liège w Belgii, gdzie uzyskał dyplom inżyniera mechanika w École des Arts et Manufactures (1859). Powróciwszy do Warszawy, uczył mechaniki i miał pieczę nad warsztatami w gimnazjum realnym, a od 1862 był nauczycielem fizyki i matematyki w III Gimnazjum. Około 1864 został przeniesiony na wykładowcę do Inst. Politechnicznego i Rolno-Leśnego w Puławach, wówczas nieczynnego z powodu powstania styczniowego. W ramach wydawanej w Warszawie „Biblioteki Rzemieślnika Polskiego” opublikował Przewodnik dla kowali (1862) i Przewodnik dla giserów (1864); ten ostatni był pierwszym (i jedynym do 1916) w języku polskim podręcznikiem odlewnictwa, adresowanym do niższego personelu technicznego, opartym na fachowej literaturze zagranicznej. M. opracował też hasła ze swej specjalności dla Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda.

W 1864 M. wyjechał do Paryża, by pogłębić wiedzę (zapewne wysłany przez władze oświatowe). Ukończył tam Szkołę Wyższą Polską na Montparnasse i École des Ponts et Chaussées (1866–69). Najpóźniej od marca 1871 pracował jako inżynier rządowy w Peru. Początkowo zajmował się budową kolei, a następnie kierował budową pierwszej w tym kraju nowoczesnej drogi bitej Lima–Callao, ukończonej w 1873. Korespondencje z Peru M. zamieszczał w warszawskich czasopismach „Wędrowiec” i „Tygodnik Ilustrowany”. Zmarł prawdopodobnie na żółtą febrę.

PSB (S. Bratkowski, B. Orłowski); SBTP (B. Orłowski); SPPT (B. Orłowski).

C. Barski: Aleksander Miecznikowski – inżynier, wynalazca i autor..., „Przegląd Mechaniczny” 1964; W. Kluger: Dzisiejsza Peruwia, „Wędrowiec” 1881; B. Orłowski: Z badań nad biografią Aleksandra Miecznikowskiego, KHNiT 1975; tegoż: Paryskie źródła do historii polskiej techniki, tamże 1976; tegoż: Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Warszawa 1992; J. Piaskowski: W setną rocznicę wydania pierwszego polskiego podręcznika odlewnictwa, KHNiT 1965; tegoż: Pierwszy polski podręcznik odlewnictwa, „Przegląd Odlewnictwa” 1964; M. Rudowska: Udział polskich inżynierów w rozwoju [...] Peru, „Kultura i Społeczeństwo” 1974; „Wędrowiec” 1872, nr 115; „Tygodnik Ilustrowany” 1873, nr 306; „Kurier Codzienny” 1873, nr 235; Archiwum École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu: Régistre matricule No 1 des élèves externes [...] de 1851 à 1878, s. 37; Archiwum Państwowe w Krakowie: rkps IT 1269; Biblioteka Polska w Paryżu: rkps 414; Parafia św. Katarzyny w Warszawie: księgi parafialne – 1834 akt 137, 1836 akt 143.

Bolesław Orłowski

Opcje strony