Aktualnie znajdujesz się na:

Edukacja

Edukacja

Instytut Pamięci Narodowej przygotował ofertę z myślą o młodych odbiorcach. Książka oraz krótkie filmiki (w przygotowaniu) w przystępny sposób przybliżą historię polskich naukowców, ich odkryć i wynalazków.

Swego nie znacie. Polski wkład do cywilizacji naukowo-technicznej (w zarysie)

Bolesław Orłowski, Swego nie znacie. Polski wkład do cywilizacji naukowo-technicznej (w zarysie), 85 s., ISBN: 978-83-8229-227-5

W ciągu trzech ostatnich stuleci, kiedy większość narodów zajmowała się przede wszystkim tworzeniem podstaw materialnego dobrobytu, świadoma część społeczeństwa polskiego skupiała swe wysiłki przede wszystkim na zachowaniu tożsamości narodowej i dążeniu do odzyskania niepodległości. W tych warunkach nasza historiografia odnotowywała więc zwłaszcza działaczy patriotycznych, bohaterów walczących o sprawę narodową oraz tych, którzy wspierali tę walkę piórem. […] Nie dostrzega się licznych i ważnych – często wręcz w skali światowej – naszych osiągnięć w naukach przyrodniczych. Całkiem lekceważy się polski wkład do rozwoju techniki światowej. Tymczasem nasza liczna dziewiętnastowieczna emigracja walnie przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego niektórych krajów, niekiedy egzotycznych (jak Turcja osmańska czy Peru), a międzywojenna II Rzeczpospolita w wielu dziedzinach techniki ścigała się z największymi potentatami, co znalazło epilog w imponującym polskim wkładzie wynalazczym w zwycięstwo sprzymierzonych w II wojnie światowej. […] Uznałem więc za pożyteczne napisanie tej książeczki – przedstawiającej na tle naszych dziejów najważniejsze z polskich osiągnięć, niekiedy zaskakujących skalą i znaczeniem – po to, by wzbogacić i skorygować wiedzę o naszym dorobku w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

Ze wstępu Bolesława Orłowskiego

Prof. dr hab. Bolesław Orłowski (ur. 1934), absolwent Politechniki Warszawskiej (1957), od 1956 zajmuje się historią techniki i jej popularyzacją jako pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN (doktorat z historii 1977, habilitacja 1993), od 2001 profesor, w latach 2003–2004 także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2005–2010 Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (1997–2002), Politechniki Warszawskiej i Politechniki  Śląskiej w Gliwicach, od 1970 członek Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (ICOHTEC), od 2003 członek Komisji Historii Nauki PAU, od 2009 członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek założyciel (1984) i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, autor ponad 30 książek, m.in. Przygody pionierów cywilizacji (1970, 1987), Na tropach faraonów (1976), Nie tylko szablą i piórem (1985), Polacy światu (1987), Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji (1992), Technika (w serii Ossolineum: Zrozumieć Europę, 1999), Historia techniki polskiej (2006), Polska przygoda z techniką (2009), Powszechna historia techniki (2011), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską wynalazców i odkrywców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki (2015–2019) oraz kilkuset artykułów w czasopismach: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, ,,Młody Technik”, ,,Przegląd Techniczny”, ,,Horyzonty Techniki”, „Wiedza i Życie”.

Opcje strony

do góry